زندگی صحنه یکتای هنر مندی ماست

زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست ... هر کسی نغمه ی خود خواند و از صحنه رود ! و ...

حرف!
نویسنده : نیکا سجودی - ساعت ۱۱:۳٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٤/٧/۸
 

راهی را که در گرگ و ميش هوا

از آن می آمدی،زير ساقه های علف مدفون شده

و چيزی پيدا نيست

جز تارعنکبوتی

که همچون رشته های اندوه

مسير را آذين می بندد.

 ايزومی شيکی بو

-ربع آخر سده ی دهم-